committees

Sr.No. Name of the Candidate Membership No.
1. Lokesh Rana AIVA/SFA/001/10001
2. Ankit Maheshwari AIVA/SFA/001/10002
3. Tarni Agarwal AIVA/SFA/001/10003
4. Nishant Agarwal AIVA/SFA/001/10004
5. Divya Khare AIVA/SFA/001/10005
6. Shivang Goel AIVA/SFA/001/10006
7. Nakul Jindal AIVA/SFA/001/10007
8. Vijay Kumar Sharma AIVA/SFA/001/10008
9. Gaurav Rastogi AIVA/SFA/001/10009
10. Shivani Goyal AIVA/SFA/001/100010
11. Sachin Gupta AIVA/SFA/001/100011
12. Vipul Garg AIVA/SFA/001/100012
13. Harsh Vardhan Singh AIVA/L&B/001/10013
14. Piyush K Khakhar AIVA/L&B/001/10014
15. Ram Gopal Nayak AIVA/L&B/001/10015
16. Akshay Agrawal AIVA/L&B/001/10016
17. Bhishma K Vaidyal AIVA/L&B/001/10017
18. Vikas Jain AIVA/L&B/001/10018